Günümüzde faaliyetlerini sürdürmekte olan ve büyük miktarlarda üretim yapan firmaların oldukça karmaşık ve bir o kadar da uzun üretim sürecini nasıl organize ettiğini ve üretim sırasında ortaya çıkan problemlere nasıl kalıcı çözümler bulduklarını hiç düşündünüz mü? Bu yazımda sizlere, bahsettiğimiz bu karmaşık sürecin devamlılığı için gerekli olan Altı Sigma yöntemini anlatmaya çalışacağım.

Altı sigma, operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisidir.

Şirketlerde performans düşüklüğünün temel nedeni değişkenliktir. 6 Sigma yönteminin amacı üretimdeki bu değişkenliği ortadan kaldırmak ve hedef bir ortalamada merkezileştirmektir. Bu durum üretimde sürekliliği, yani iyi sonuçların devamlılığını sağlamaktadır.

Altı sigma ile süreçlerin istenilen  kalitede olup olmadığı ve kalitenin sayısal değeri görülebilir. Altı Sigma yaklaşımı, süreç performansını geliştirerek bir milyonda 3,4 birim hata oranına ulaşmayı amaçlar ve bu yaklaşım aşağıdaki 3 konuya odaklanır:

Müşteri memnuniyetini artırma

Çevrim sürelerini düşürme

Hataları  azaltma

Altı Sigma, mevcut ve elde edilebilir her türlü veriyi bilimsel yaklaşımlar kullanarak iyileştirmeleri sistematik hale getirmeyi hedefleyen proje odaklı bir ekip çalışmasıdır. Projeler kuruluşun stratejilerine, maliyetlere ve müşteri beklentilerine odaklanır. Altı Sigma’da her proje, problemi çözmek için oluşturulan bir ekip tarafından yönetilir. Ekiplere, proje yönetme ve problem çözme teknikleri ile donatılmış yeşil kuşak ya da kara kuşaklar liderlik eder.

Neden Altı Sigma?

Kuruluşun mevcut olan potansiyelini gerçekleştirmek için

İyileştirme fırsatlarını farketmek için

Müşteri beklentilerinin ötesine geçmek için

Bilimsel araçları öğrenerek, iyileştirmeleri sistematik hale getirmek ve süreçleri daha etkin yönetmek için

Çalışanları yetkinleştirerek motive etmek için

Rekabet gücünü artırmak için

Altı Sigmanın İstatistiksel Anlamı

Sigma, bir Yunan harfi olup istatistikte standart sapmayı ifade eder. Bir istatistik dağılımında, verilerin ortalamadan ne kadar değişkenlik gösterdiğini belirtir. Yani süreç değişkenliğinin bir ölçüsü olarak da kullanılabilir.

Sigma seviyesiyle ürün başına hata, kalitesizlik maliyeti, çevrim zamanı ve verimlilik gibi özellikler arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Sigma değerinin seviyesi arttıkça üretimdeki hata payı azalmaktadır. Bir milyon fırsattaki hata sayısı (DPMO), bir altı sigma metriğidir, bu metrikle bir milyon çıktıdaki hatalı ürün adedi hesaplanır ve altı sigmanın amacı olan DPMO’nun 3,4’ten düşük olması amacı için çalışmalar yapılır. Bir milyon fırsatta hata sayısı aşağıdaki gibi bulunur:

 {\displaystyle DPMO={\frac {1.000.000\times {\mbox{Hatalı Ürün Sayısı}}}{\mbox{Üretim Miktarı}}}}

Altı Sigma Yöntemleri

DMAIC

 Altı sigma da Shewhart’ın PUKÖ (plan-uygulama-kontrol-ölçme) döngüsünden esinlenerek  DMAIC adı verilen benzer bir yaklaşımı izlemiştir. Tanımlama (Define), ölçme (Measure), analiz (Analyze), iyileştirme (Improvement), ve kontrol (Control) izlenilen adımlardır.

DMADV

Altı sigma uygulamalarında kullanılan diğer bir yöntem ise DMADV’dır. Bu yöntem, genellikle süreçler müşteri memnuniyetsizliğine neden olduğunda veya şirket stratejik hedeflerine ulaşmada yetersiz kaldığında tercih edilir. Tanımlama (Define), ölçme (Measure) ve analiz (Analyze) adımları DMAIC le aynıdır, farklı olarak müşterinin ihtiyaçlarına uygun tasarımın yapıldığı tasarım (Design) ve yeni tasarımın onaylanması (Verify) adımlarını içerir.

DMEDI

DMADV yönteminin değiştirilmiş bir halidir. Yeni bir süreç tasarımına gereksinim duyulduğunda kullanılır. Tanımlama (Define), ölçme (Measure), keşfetme (Explore), geliştirme (Develop) ve iyileştirme (Improve) evrelerinden oluşur.

Temel olarak 6 Sigma, karar verme süreçlerinde deneyim yanında, doğru verinin doğru analizi ile oluşabilecek risklerin yönetimini, yönetsel ve istatistiksel araçlar ile yöneten kendini kanıtlamış bir metodolojidir.

 

Facebook Sayfamizdan Bizleri Takip Edebilirsiniz
Gül Ünal

Endüstri Mühendisi