EFQM Mükemmellik Modeli Kriterleri Nelerdir?

Merhabalar;

“EFQM Nedir ve Temel Kavramları Nelerdir” yazımızın devamı olarak “EFQM Mükemmellik Modeli Kriterlerini Nelerdir”  sorusuna yanıt arayacağız. Şimdiden keyifli okumalar dilerim.

Mükemmellik anlayışı sadece bir teori değildir. Temel faaliyet alanlarında ve süreçlerde “sınıfında en iyi – best in class” olan somut sonuçların sürdürülebileceğine ilişkin kanıtların mevcut olmasıdır.Bu sonuçların sürdürüleceğine ilişkin kanıtlar yalnızca geçmişteki performansı gösteren finansal sonuçlarla sınırlı değildir. Bu nokta da mükemmellik modeli ile kurumsal karne uygulaması arasında paralellik vardır.

Kanıtlar arasında tüm paydaşlarla ilgili olarak kurulusun gelecekteki finansal performansına katkıda bulunacak öncü göstergelere ilişkin sonuçlar da vardır. Bu öncü göstergelere müşteri tatmini ve bağlılığı, çalışanların motivasyonu ve yeterlilikleri ve genel olarak toplumun tatminine ilişkin ölçülmüş mükemmellik sonuçlarını içerirler.

 

Belirtilen türde sonuçların sürdürüleceğine ilişkin güven oluşturmak için ayrıca kuruluşun işlemlerinin ve faaliyetlerinin sağlam bir temele dayandığına, sistematik olduğuna, sürekli olarak gözden geçirildiğine ve iyileştirildiğine ilişkin kanıtlar da olmalıdır. Modelin 9 ana ve 32 alt kriterden oluşan yapısı bir organizasyona bütünsel bir bakış açısı getirmektedir. Modeli oluşturan 9 ana kriterin önemli bir özelliği kuvvetli bir sebep- sonuç ilişkisini temsil etmesidir. Bu özelliği ile de mükemmellik modeli ile kurumsal karne uygulaması birbirlerine benzemektedirler. Bu kriterlerden 5’i “Girdi” kriterlerini, 4’ü ise “Sonuç” kriterlerini oluşturur, yani bir kuruluşun yaptığı faaliyetler “Girdi”, bunlardan kaynaklanan “Sonuçlar” ise kuruluşun gerçekleştirdikleri olarak tanımlanmaktadır. Gelişime açık bir yapıya sahip bu modele göre, performansa, müşterilere, çalışanlara ve topluma ait sonuçlar girdi kriterlerinden doğarlar.

Girdiler kısmı (Nasıl sorusuna yanıt aranır)

  • Yaklaşım sağlam temelli mi?
  • Politika ve stratejiler ile bütünleşik mi?
  • Yayılım tüm birimleri kapsamakta mı? 
  • Değerlendirme ve gözden geçirmesi, ölçme, öğrenme ve iyileştirme adımları ile yapılıyor mu?

diye sorgulamakta.

Çıktılar kısmı (Ne elde edildi sorusuna yanıt aranır) 

  • Sonuçların eğilimleri olumlu, hedefler ile uyumlu mu?
  • Sonuçlar dış kuruluşlar ve en iyi ile kıyaslanmakta mı?
  • Sonuçlar yaklaşımdan mı kaynaklanmaktadır?
  • Sonuçlar ilgili alanın tüm birimlerini içermekte mi?

şeklinde sorgulanmaktadır.

 

EFQM Mükemmellik Modeli yöneticilerin / liderlerin, kuruluşlarının ne yaptığına ve hangi sonuçları elde ettiğine ilişkin neden-sonuç ilişkilerini anlamasını sağlar.

Radar kullanılarak, herhangi bir kuruluşun sahip olduğu kurumsal mükemmellik derecesini sağlıklı bir biçimde değerlendirmek mümkündür.

Modelin merkezinde RADAR olarak tanımlanan bir mantık yer alır. RADAR 4 boyuttan oluşur :

1) Sonuçlar (Results)

2) Yaklaşım (Approach)

3) Yayılım (Deployment)

4) Değerlendirme ve İyileştirme (Assessment and Reclamation).

Bu yaklaşıma göre örnek işletme:

Hedeflediği sonuçları politika ve strateji oluşturma sürecinin bir parçası olarak ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar isletmenin hem finansal hem de operasyonel açıdan gösterdiği performansı ve paydaşlarının algılamalarını kapsamaktadır.

– Hem mevcut durumda hem de gelecekte hedeflediği sonuçlara erişebilmesi için birbiriyle bütünleşmiş, sağlam temelli yaklaşımlar planlamakta ve bu yaklaşımları geliştirmektedir.

– Yaklaşımların, tam olarak yaşama geçirilmesini sağlamak üzere sistematik bir biçimde yayılımını gerçekleştirmektedir.

– Elde edilen sonuçların izlenmesi ve analizi için, sürekli öğrenme faaliyetlerine dayanarak, uygulanan yaklaşımları değerlendirmekte ve gözden geçirmektedir.

Bir sonraki yazımda buluşmak ümidiyle, Esen kalın.

http://www.endustri.anadolu.edu.tr/

http://www.efqm.org/

http://www.kalder.org/