İçinde yaşadığımız bilgi çağında, bilgi ve bilgiye erişimin önemi yadsınmaz bir gerçektir. Bilgi erişimin doğru, güncel ve gereksinim duyulduğu anda gerçekleşmesi ise karar alma sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Çağımızda bilgiyi ezberleyen değil, bilgiye ulaşabilen, bilgiyi kullanabilen, eleştirel ve yaratıcı düşünen bireyler gelişmeye katkı sağlayacaktır. Alvin Toffler gelecekte “cahil” olarak tanımlanacak kişilerin “okuma yazma bilmeyen” değil “bilgiye nasıl ulaşacaklarını bilmeyenler” olduklarını ifade etmiştir.

Bilginin organizasyonu, iletimi ve kullanılması, bilgi sistemlerinin doğmasına neden olmuştur. Bu sistemlerin de kullanılmasıyla organizasyonlarda bilginin kullanımı daha sistematik bir hal almıştır. Günümüzde “Yönetim Bilgi Sistemleri” ve “Karar Destek Sistemleri” gibi sistemler her türlü organizasyonun bilgi akış ve yönetiminde yer almaktadır. Bu sistemlerin organizasyonlara sağladığı girdinin, temel üretim faktörleri arasında yer almaya başlaması ile bilgi sistemlerinin oluşturulması ve işletilmesinde de bilgi teknolojilerinin kullanılması kaçınılmaz bir duruma gelmiştir.

beklenen1-slayt

Bilgi Aşaması

Bireyin temel kavramları, ilkeleri olayları, terimleri, yöntemleri bilmesi, tanıması, hatırlaması ve ezbere söylemesi gibi bilişsel süreçleri kapsar. Terimler, olgular, araç gereçler, alışılar yönelim ve aşamalı dizilerin, sınıflamaların bilgileri ile ölçütler, yöntemler, ilke ve genellemeler, kuramlar ve yapıların bilgisini içerir.

Örnekler;

 • Bir öğrencinin matematik dersinde dört işlem bilgisini taşıması.
 • Felsefe dersinde akımlarla ilgili temel sınıflamaları hatırlama.
 • Kurtuluş savaşı ile ilgili tarihleri söyleme.
 • Coğrafya dersinde bölgelerin adını sayma.
 • Program geliştirme ile ilgili kavramların tanımını bilme.
 • Kamu yardım programlarının gelişimine yol açan ana eğilimleri bilme.
 • Kültür kavramı ile ilgili belli başlı kuramları hatırlayabilme.

 2016-12-03_19-09-04

Kavrama Aşaması

Bilgi düzeyinde kazanılmış kavramların özümsenmesi, kendine mal edilmesi, anlamının yakalanması, yorumlanması, bir durumdan başka bir duruma çevirme, geleceğe yönelik kestirimde (öteleme) bulunma, bilgiyi kendi cümleleriyle ifade etmek gibi süreçleri kapsar. Anlamanın en alt basamağını oluşturur.

Örnekler;

 • Türkiye’deki yağış durumuna ilişkin bilgileri grafiğe dönüştürebilme yeteneği.
 • Nüfus artışıyla ilgili geleceğe dönük çıkarımda bulunabilme.
 • Anne sütünün yararlarını farklı örneklerle açıklama.
 • Belirtke tablosunun faydalarını kavrayabilme.
 • Okuduğu metine uygun bir başlık bulma.

Uygulama Aşaması

Öğrencinin kavrama düzeyindeki öğrenmelerine dayanarak, yeni problemleri çözüme ulaştırması, bilgileri işlemlere uygulaması, hesaplaması, yapıp göstermesi gibi süreçlerden oluşur. Yani bir takım soyutlamaları, somut bir biçime dönüştürme, somut olarak yapıp gösterebilme özelliğini içerir.

Örnekler;

 • Bilimsel yöntemleri kullanarak ödev hazırlama.
 • Tasarlanmış modellere göre bir elbise dikme.
 • Kadavra üzerinde kas ve kemik çeşitlerini gösterme.
 • İlk yardım dersinde aldığı bilgileri, spor yaralanmalarında kullanma.
 • Yeni öğrendiği İngilizce kelimeleri bir İngiliz’le iletişim kurmak için kullanabilme.

 bilgi_hakkindaresimler4

Analiz Aşaması

Parçalara ayırma, parçalar arasındaki ilişkileri bulma, bütünü oluşturan ilke ve kuralları tahlil etme, benzerlik ve farklılıkları ortaya koyma gibi süreçlerden oluşur. Bu aşamada tümden gelim önemlidir.

Örnekler;

 • Değişmenin olumlu ve olumsuz yönlerini tespit etme.
 • Aile ve toplum arasındaki ilişkileri belirleyebilme.
 • Olguları, hipotezlerden ayıra bilme.
 • Bir propaganda afişinde yer alan biçim ve örüntüleri fark edebilme.
 • Giyim atölyesinde kullanılan araçları niteliklerine göre sınıflayabilme.

 pasif-bilgi-toplama

Sentez Aşaması

Öğeleri, parçaları belli ilişki ve kurallara göre birleştirip, yeni bir bütün oluşturma, özgün fikirlere ulaşabilme. Yeni bir biçime ve formüle kavuşturabilme, yeni şeyler yaratma süreçlerinden oluşur. Üretme, buluş, icat ve yaratıcılık ön plandadır.

Örnekler;

 • Öğretimde planlama ve değerlendirme dersi ile ilgili yeni bir sınav tekniği hazırlama.
 • Eğitim sisteminin sorunlarına yeni çözüm önerileri getirebilme.
 • Deniz kirliliğini önlemek için bir takım projeler tasarlayıp geliştirebilme.
 • Bir matematik problemini çözebilmek için yeni ve kısa bir formül önerebilme.

 

Değerlendirme Aşaması

Bir ürünü, bir görüşü iç ve dış ölçütlere göre eleştirme, taktir etme sonuç çıkarma, özetleme, destekleme, yargılama, tutarsızlıkları gösterme vb. süreçlerden oluşur. Bir değer biçme standardını kullanma söz konusudur. Bireyin değer hükümlerini kullanması, haklıyı haksızdan ayırt etmesi gibi kazanımları ortaya koyar.

Örnekler;

 • Bir ders yazılım programını belli ölçülere göre yargılama.
 • Toplumda kabul gören siyasal felsefeleri, bilimsel kriterlere göre yargılayabilme.
 • Bir makalede dile getirilen örnekleri, iç tutarlılık açısından yorumlayabilme.
 • Bir müzik parçasındaki söz ve melodi bütünlüğünü taktir edebilme.
 • Bir kitapta geçen önemli olayları ana hatları ile özetleyebilme. bilgi-teorisi